Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

ПОЛОЖЕННЯ про освітній округ і опорний заклад освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 червня 2019 р. № 532

ПОЛОЖЕННЯ
про освітній округ і опорний заклад освіти

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу і опорного закладу освіти.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) безпечне освітнє середовище — сукупність умов, способів і засобів для забезпечення захисту учасників освітнього процесу, запобігання та протидії будь-яким формам насильства та експлуатації, приниженню честі та гідності, булінгу (цькуванню), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганді та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, вживанню на території закладу освіти алкогольних, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

2) засновник — сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади, районна рада;

3) мотивуючий простір — зовнішній та внутрішній дизайн будівлі закладу освіти (класів, коридорів, зони відпочинку, спортивного та актового залу, бібліотеки, їдальні, санітарних приміщень), створений із застосуванням сучасних технологій, малюнків, графіків тощо;

4) новий освітній простір — сукупність умов, засобів та технологій, що утворюють безпечне  освітнє середовище із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у процесі здобуття освіти, у тому числі новітніх технологій енергоефективності, дизайну, архітектури будівель, споруд та території закладів освіти;

5) освітнє середовище — сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти;

6) освітній округ — сукупність (мережа) закладів освіти  та їх філій, у тому числі закладів позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту (далі — суб’єкти округу), що забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

3. До діяльності освітнього округу відповідно до рішення засновника можуть залучатися інклюзивно-ресурсні центри, міжшкільні ресурсні центри та будь-які інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.

З метою врегулювання окремих питань, що виникають під час взаємодії суб’єктів округу засновники таких суб’єктів можуть укладати цивільно-правові угоди у порядку, визначеному законодавством.

Опорний заклад освіти є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку. Кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинно становити не менш як 200 осіб.

Філія опорного закладу освіти не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія забезпечує здобуття початкової освіти, а також за рішенням засновника — базової середньої освіти.

Написання найменування опорного закладу освіти та його філій здійснюється відповідно до законодавства. Найменування філії повинно вказувати на приналежність до опорного закладу освіти, у складі якого вона утворена.

4. Освітній округ, опорний заклад освіти та його філії утворюються з метою:

створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;

створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

раціонального і ефективного використання наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх модернізації.

Завданнями освітнього округу, опорного закладу освіти та його філій є створення безпечного освітнього середовища, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

Виконання завдань освітнього округу, опорного закладу освіти та його філій можливе шляхом створення нового освітнього простору, що передбачає:

створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладів освіти;

забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти;

забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього та безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;

використання матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.

Формування нового освітнього простору здійснюється з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінрегіоном, зокрема щодо розроблення проектів будівництва закладів освіти та їх філій.

5. Засновник для прийняття рішення про утворення опорного закладу освіти та його філій:

проводить аналіз рівня матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, що належать до сфери його управління, з урахуванням методичних рекомендацій  МОН та Мінрегіону;

вивчають стан впровадження профільної середньої освіти у закладах освіти та якість надання освітніх послуг;

прогнозують витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та їх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій.

6. Засновник визначає опорні заклади освіти серед закладів загальної середньої освіти, що належать до сфери його управління, на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов.

Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:

освітні потреби здобувачів освіти у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;

здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання;

рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо);

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

7. Засновник приймає рішення (співзасновники укладають договір про спільну діяльність або засновницький договір) про утворення опорного закладу освіти та його філій відповідно до законодавства, в якому зазначаються:

особливості організації освітнього процесу в опорному закладі освіти та його філіях;

порядок організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання відповідно до розкладу уроків опорного закладу освіти та його філій;

питання забезпечення сучасною матеріально-технічною базою опорного закладу освіти та його філій;

інші питання діяльності опорного закладу освіти та його філій.

8. Опорний заклад освіти та його філії діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу освіти, положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу освіти.

9. Засновник утворює, ліквідовує, реорганізовує чи перепрофільовує (змінює тип) опорний заклад освіти та його філії (у тому числі шляхом реорганізації закладів освіти, що належать до сфери його управління) відповідно до вимог законодавства.

10. Зарахування (переведення) здобувачів освіти до опорного закладу освіти та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора опорного закладу освіти. Випускникам опорного закладу освіти та його філій відповідний документ про освіту видається опорним закладом відповідно до законодавства.

11. Опорний заклад освіти та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України “Про освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням особливостей організації освітнього процесу.

Відповідно до наказу директора опорного закладу освіти у складі філії можуть утворюватися з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи затверджує МОН.

12. Навчальні плани опорного закладу освіти та його філій схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором опорного закладу освіти на основі освітньої програми опорного закладу освіти.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу освіти, які забезпечують освітній процес в опорному закладі освіти та його філіях, визначається директором опорного закладу освіти відповідно до законодавства.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) і режим роботи опорного закладу освіти та його філій встановлюються директором опорного закладу освіти у межах часу, передбаченого навчальним планом.

Розклад уроків опорного закладу освіти та його філій складається відповідно до навчального плану і затверджується директором опорного закладу освіти.

 

13. Керівництво опорним закладом освіти здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу освіти здійснює повноваження, визначені Законом України “Про освіту”, іншими актами законодавства та статутом опорного закладу освіти.

Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу освіти та положення про філію.

14. Опорний заклад освіти повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами природничо-математичного спрямування та лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

Опорний заклад освіти та його філії можуть мати у своєму складі структурний підрозділ, що забезпечує проживання та утримання здобувачів освіти відповідно до законодавства.

Відповідно до рішення засновника опорний заклад освіти та його філії можуть використовувати матеріально-технічну базу інших суб’єктів освітнього округу.

15. Опорний заклад освіти та його філії мають штатний розпис, що розробляється і затверджується директором опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН.

16. Фінансування опорного закладу освіти та його філій здійснюється засновником відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

17. Опорний заклад освіти може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти та має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 532

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 р. № 777 “Про затвердження Положення про освітній округ” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2290).

2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 20 січня 2016 р. № 79 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 626).

3. Постанова Кабінету Міністрів України  від 31 серпня 2016 р. № 574 “Про внесення змін до Положення про освітній округ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2379).

4. Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 квітня 2017 р. № 289 “Про внесення змін до пункту 2 Положення про освітній округ” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1194).

_____________________

Повернутись