ПРОЕКТ

                                                УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

 Р І Ш Е Н Н Я    № 

 

20 грудня 2018 року                             17 сесія   8 скликання

Про   бюджет Росошанської сільської об’єднаної

територіальної громади  на  2019 рік      

      Відповідно до п.23 ст. 26, п.1 ст.28, ст. 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 77 Бюджетного Кодексу України та за погодженням з постійною  комісією з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, Росошанська  сільська рада  ВИРІШИЛА :

            1.  Визначити  на  2019  рік :

- доходи   бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі  20 135158  грн. ,  в  тому   числі   доходи  загального  фонду сільського  бюджету    19 954 658  грн.. доходи  спеціального  фонду   сільського  бюджету   180 500  тис.  грн .  згідно з   додатком   № 1   цього  рішення ;

-видатки  сільського  бюджету   у  сумі 20 135 158  грн., в  тому  числі  видатки загального  фонду  сільського   бюджету  19 954 658  грн., видатки  спеціального   фонду  сільського    бюджету 180 500   тис. гривень, згідно з додатком №2 цього рішення ;     

           2. Визначити   оборотний   касовий  залишок  бюджетних   коштів  об’єднаної територіальної громади  бюджету  в  сумі 10 000 гривень 

           3. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються із бюджету Росошанської об’єднаної територіальної громади до районного бюджету  в 2019 році (згідно із додатком 3 до рішення).        

             4. Установити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2019рік у сумі – 199546грн.

             5.Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету Росошанської територіальної громади (згідно з додатком № 4).         

     6. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв на 2019 рік (згідно з додатком № 5).     

            7.  Затвердити    перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду сільського  бюджету  на  2019  рік  за  їх  економічною  структурою :

-  оплата  праці   ( код  2110 )

-  нарахування  на  оплату  праці   (  2120  )

-  медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали  (  код  2220  )

-  продукти  харчування   (  код 2230  )

-  оплата  комунальних  послуг  на  енергоносії  (  код  2270  )

-  поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

-   інші   видатки  населенню   (код 2730)

          8. Розпорядника  коштів місцевих  бюджетів  забезпечити  в першочерговому  порядку  потребу  в  коштах на  оплату  праці  працівників бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених    законодавством   України   умов  оплати  праці  та  розміру   мінімальної  заробітної  плати; на  проведення  розрахунків за  електричну та  теплову  енергію, водопостачання, водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв'язку , які споживаються  бюджетними  установами.   Затвердити  ліміти    споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках  для  кожної  бюджетної  установи  виходячи  з  обсягів  відповідних  бюджетних  асигнувань.         

            9. З урахуванням норм ст. 23 Бюджетного кодексу України, Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення фінансових питань поточної діяльності об’єднаної громади, дошкільного навчального закладу, загальноосвітніх шкіл тощо, надати право сільському голові та виконавчому комітету сільської  ради  за погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл коштів місцевого бюджету.

            10. Надати право Росошанському сільському голові Сличуку В.А,. укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між бюджетом Росошанської об’єднаної територіальної громади та іншими бюджетами.

            11.На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо  запровадження програмно-цільового методу з 01 січня 2018 року сільський бюджет Росошанської об’єднаної територіальної громади на 2019рік приймається з врахування норм програмно-цільового методу бюджетування.

      12. Додатки 1-5 цього рішення є його невід'ємною частиною.

            13. На виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України секретарю сільської ради Сої С.В. оприлюднити дане рішення шляхом публікації в газеті «Липовецькі вісті» та на офіційному сайті об’єднаної громади.

            14. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на комісію з питань  соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій  об’єднаної громади (голова комісії Гнатів Г.В.).  

Сільський  голова                                          Володимир  Сличук

 

 

 

 

 

                 
      Додаток №1
      до рішення №___     17 сесії 8 скликання від 20 грудня 2018 року
      "Про бюджет Росошанської обєднаної
      територіальної громади на 2019 рік"
Доходи бюджету Росошанської ОТГ  на 2019рік
              (грн.)
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього у т.ч.
бюджет
розвитку
10000000 Податкові надходження   9022088,00 9009088,00 13000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   3725220,00 3725220,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3725220,00 3725220,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 2517120,00 2517120,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1117300,00 1117300,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 90800,00 90800,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 4703,00 4703,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4703,00 4703,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 4703,00 4703,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1230855,00 1230855,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 207590,00 207590,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 207590,00 207590,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  995550,00 995550,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 995550,00 995550,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 27715,00 27715,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 4048310,00 4048310,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2867370,00 2867370,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 11040,00 11040,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1100,00 1100,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 133160,00 133160,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 210150,00 210150,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 51780,00 51780,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1699300,00 1699300,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 218430,00 218430,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 542410,00 542410,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1180940,00 1180940,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1000,00 1000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  283640,00 283640,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 896300,00 896300,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  13000,00 0,00 13000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  13000,00 0,00 13000,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  4500,00 0,00 4500,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  8500,00 0,00 8500,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   207135,00 129635,00 77500,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  129635,00 129635,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 129500,00 129500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3300,00 3300,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 126200,00 126200,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   135,00 135,00 0,00 0,00
                 
                 
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього у т.ч.
бюджет
розвитку
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   135,00 135,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   77500,00 0,00 77500,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  77500,00 0,00 77500,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  50000,00 0,00 50000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   27500,00 0,00 27500,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   10815935,00 10815935,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   10815935,00 10815935,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2330100,00 2330100,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 2330100,00 2330100,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 7426000,00 7426000,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5336600,00 5336600,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2089400,00 2089400,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1034435,00 1034435,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1034435,00 1034435,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 25400,00 25400,00 0,00 0,00
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюдету 25400,00 25400,00 0,00 0,00
50000000 Цільові фонди   90000,00 0,00 90000,00 0,00
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   90000,00 0,00 90000,00 0,00
  Всього доходів 20135158,00 19954658,00 180500,00 0,00
                 
  Секретар        Соя С.В.
 
                               
                      Додаток №2
                      до рішення 17 сесії 8 скликання від 20 грудня 2018 року
                      "Про бюджет  Росошанської об'єднаної 
                      територіальної громади на 2019 рік"
Видатки Росошанської ОТГ  на 2019 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
з них
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії бюджет
розвитку
0100000     Росошанська сільська рада. 19954658,00 19954658,00 10484511,00 852720,00 0,00 180500,00 180500,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 20135158,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4372800,00 4372800,00 2877884,00 150500,00 0,00 12600,00 12600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4385400,00
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 8735040,00 8735040,00 7198140,00 650220,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8785040,00
0112110 2110   Первинна медична допомога населенню 260000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260000,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 260000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260000,00
0112140 2140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 25400,00 25400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25400,00
0112146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 25400,00 25400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25400,00
0113240 3240   Інші заклади та заходи 62000,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 62000,00 62000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62000,00
114000 4000   Культура і мистецтво 822619,00 822619,00 408487,00 52000,00   14900,00 14900,00         837519,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 280480,00 280480,00 140340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280480,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 542139,00 542139,00 268147,00 52000,00 0,00 14900,00 14900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542139,00
0114080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 52000,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 52000,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52000,00
116000 6000   Житлово-комунальне господарство 3335853,00 3335853,00                   3335853,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3335853,00 3335853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3335853,00
0117690 7690   Інша економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 90000,00
0117691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 90000,00
0118310 8310   Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00
0118313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00
                               
                               
0118700 8700 0133 Резервний фонд 199546,00 199546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199546,00
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції  2089400,00 2089400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2089400,00
      Всього 19954658,00 19954658,00 10484511,00 852720,00 0,00 180500,00 180500,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 20135158,00
1Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
2Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
3Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
                               
    Секретар      Соя С.В.